Tilbage til Om os

Vedtægter

Vedtægter for Radio Ådalen

1. Foreningens navn, hjemsted og formål.                                                                                                                                                      §1. Foreningens navn er Radio Ådalen, og foreningens hjemsted er Ødsted, Vejle Kommune.

§2. Foreningens formål er, at drive en ikke-kommerciel lokalradio til fremme af de lokale yt­ringsmuligheder og til fremme af debat om politiske, sociale og kulturelle emner. Radio Ådalen tilstræber, gennem radioudsendelser, at styrke det lokale sammenhold.

2. Medlemskab                                                                                                                                                                                                                § 3. Som medlemmer kan optages personer, firmaer, selskaber, foreninger, institutioner og organisationer.

Hvert medlem betaler et årligt bidrag, der fastsættes af den årlige generalforsamling og som opkræves forud.
Medlemskab forudsætter til enhver tid rettidigt indbetalt kontingent. Tre typer medlemska­ber forefindes: Stort medlemskab, lille medlemskab og personligt medlemskab.
Intet medlem kan opnå mere end et stort medlemskab.
§4. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.
§5. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der åbenbart modarbejder radioens formål og programpolitik. Eksklusionen kan ankes på førstkommende ordinære generalforsamling.

3. Medlemsrettigheder.                                                                                                                                                                                          §6. Kun personlige medlemmer af Radio Ådalen eller dennes støtteforening har adgang til at deltage i konkurrencer, spil eller lign. arrangeret af Radio Ådalen.

§7. Kun medlemmer af Radio Ådalen har ret til at få udsendt programmer i Radio Ådalen med mindre disse er bestilt af radioens daglige leder.
§8. Kun medlemmer af Radio Ådalen med stort eller lille medlemskab har ret til at få sendt servicemeddelelser.
§9. Adgang til generalforsamlingen har kun medlemmer og kun mod forevisning af rettidigt indbetalt girotalon. Stort medlemskab giver ret til afgivelse af 3 stemmesedler i enhver af­stemning på generalforsamlingen, lille medlemskab giver ret til 2 stemmesedler i afstemnin­gerne. Personligt medlemskab giver ret til afgivelse af 1 stemmeseddel i afstemningerne.
På generalforsamlingen kan der ikke stemmes ved fuldmagt.
Alle sager – udover personvalg – afgøres ved simpelt stemmeflertal. Personvalg afgøres ved prioriteringsmetoden.
Ændringer af vedtægterne kræver mindst 2/3’s majoritet af de afgivne stemmer for æn­dringsforslaget.

4. Generalforsamlingen

§10. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes ordinær general­forsamling i januar kvartal med mindst følgende dagsorden:
Valg af dirigent
Forelæggelse og godkendelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentet for det kommende år.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Valg af revisorer.
Valg af 1 revisorsuppleant.
Indkomne forslag
Eventuelt
Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret skriftligt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen.
§11. Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i Radio Ådalen med mindst 1 må­neds varsel samt på Radio Ådalens hjemmeside.
§12. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når et flertal i bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne ønsker det. Denne skal indkaldes med mindst 14 dages varsel.
5. Bestyrelsen
§13. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 1 medlem vælges ulige år og kasserer og 2 medlemmer vælges lige år.
Radio Ådalens Støtteforenings formand er tilforordnet radioens bestyrelse med taleret.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mere end ½ af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, og beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen udpeger/ansætter en person, der som radioleder skal følge de retningslinier og anvisninger bestyrelsen udstikker.
Bestyrelsen nedsætte 3 udvalg – 1 for teknik – 1 for økonomi og 1 for program. Hvert udvalg består af 3 medlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Formanden og kassereren tegner foreningen.
6. Regnskabet
§14. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar – 31. december. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte to revisorer.
7. Hæftelse.
§15. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser. Medlemmerne kan alene miste indbetalt indskud (støtte/kontingent).
8. Opløsning.
§16. Opløsning af Radio Ådalen kan kun ske på 2 efter hinanden følgende generalforsamlin­ger, der skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.
Det kræves, at beslutningen om opløsning godkendes på hver generalforsamling med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Ved opløsning af Radio Ådalen skal den evt. formue indgå i en fond. Generalforsamlingen udstikker retningslinier for fonden.
Således vedtaget på generalforsamlingen i 1987 med ændringer ved generalforsamlingerne i 1992, 1995, 2007, 2013, 2015.
De tilrettede vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 15. marts 2015.